เลือกดูรีวิว
(เลือกดูได้สูงสุด 3 ข้อ)
หน้าเรียว
ฟิลเลอร์
หน้าเด็ก
ลดแฟต
ผิวหน้าใส
ดริปวิตามินผิว

รวมรีวิวลูกค้าจริง

เลือกดูรีวิว
ฟิลเลอร์กรอบหน้า
ฟิลเลอร์คาง
ฟิลเลอร์กรอบหน้า
ฟิลเลอร์คาง
ฟิลเลอร์หน้าแก้ม
ฟิลเลอร์กรอบหน้า
ฟิลเลอร์กรอบหน้า
ฟิลเลอร์คาง
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
ฟิลเลอร์ปาก
Sculptra

คุณยืนยันที่จะลบข้อมูลนี้ ?

Cancle

คุณกำลังแก้ไขบริการ

คุณยืนยันที่จะลบข้อมูลนี้ ?

Cancle

คุณยืนยันที่จะลบประเภทรีวิวนี้ ?

Cancle